มนุษย์เกิดมาเพื่อความสุข
เพราะนั่นคือธรรมชาติมนุษย์
ที่มีต้นกำเนิดจากองค์ความดีสูงสุด
มนุษย์จึงเกิดมาในความสุขและเพื่อความสุข
และมีทุกอย่างในตัวตนเพื่อเป็นสุข
โดยมีสิ่งภายนอกเป็น “ตัวเสริม” ให้
ในเมื่อมนุษย์มีทั้งกายและจิตใจ
นอกจากสุขใจแล้วยังต้องการสุขกายด้วย
แม้กายและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกายจะเปลี่ยนแปลงไป
พร้อมกับกาลเวลาความไม่เที่ยงแห่งวัตถุสังขาร
แต่ความสุขที่แก่นใจยังเหนียวแน่นคงอยู่ได้
เหมือนจิตวิญญาณที่ไม่เสื่อมไปพร้อมกับกาย
หากแต่ยังสวนทางกันไปได้ตลอด
ร่างกายคนหมดแรงเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
ทว่าแก่นแห่งความเป็นคนเข้มข้นมากขึ้นด้วยประสบการณ์
ฉันใดก็ฉันนั้น...

น่าเสียดายที่หลายคนเริ่มต้นผิด
เข้าใจว่าเกิดมายังไม่มีความสุข
จึงต้องแสวงหากอบโกยเพิ่มพูน
ไม่ต่างกับกระสอบว่างเปล่าที่ต้องหาข้าวสารมาเติม
เต็มมากเต็มน้อยคือดัชนีแห่งความสุข
เลยพร้อมจะทำทุกอย่างแลกทุกอย่าง
เพื่อจะได้มาในสิ่งที่คนถือว่าเป็นความสุข
หรือเป็นตัวบันดาลความสุขให้
จากความสุขใจที่บันดาลให้กายเป็นสุข
บวกสิ่งของนอกกายช่วยเสริมช่วยเอื้อความสุขใจ
กลายเป็นกายและวัตถุสิ่งของเป็นตัวบันดาลให้ใจเป็นสุข
และนี่คือที่มาของ “ถมเท่าไรไม่รู้จักเต็ม”
ก็ในเมื่อกายและสิ่งของไม่เที่ยงแท้ถาวร
ความสุขที่ได้มาก็ขึ้นๆลงๆตามไปด้วย
มีก็สุขขาดก็ทุกข์มีมากสุขมากมีน้อยสุขน้อย
กระบวนการไล่ล่าหาความสุขจึงไม่มีตอนจบ
ไม่ต่างกับการไล่เหยียบเงาตนเองในแสงแดด
กระทั่งตอนเที่ยงวันเมื่อตัวกับเงาเป็นหนึ่งเดียวกัน
จึงสามารถเหยียบเงาตัวเองได้ในที่สุด...ฉันใด
ตราบใดที่เอาแต่วิ่งไล่ล่าหาความสุข
เหมือนจะได้มาเหมือนจะสัมผัสได้ด้วยมือ
ความสุขก็มีอันต้องหลุดมือไปทุกครั้ง
กระทั่งเข้าไปหาความสุขในส่วนลึกแห่งตัวตนนั่นแหละ
จึงได้พบได้สัมผัสได้รู้สึกถึงความสุขได้...ฉันนั้น

เมื่อมาคำนึงว่าความสุขแท้อยู่ในใจตน
เราก็มาพบเป็นสัจจะธรรมว่า
ความสุขแท้คืออิสรภาพจากทุกสิ่งที่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์
แทนที่จะไล่ล่าหาความสุขไปวันๆ
น่าจะถามตนเองว่าอะไรบ้างที่ทำให้ฉันยังไม่เป็นสุข
การพยายามหาความสุขน่าจะเปลี่ยนเป็นการออกแรงค้นพบ
ค้นพบว่าความสุขแท้จริงอยู่ที่ไหน
ค้นพบว่าอะไรเป็นอุปสรรคหรือตัวทำลายความสุข
อันที่จริงแล้วนี่คือ “สาส์นแห่งปัสกา”
ที่คอยตอกย้ำว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้มนุษย์เกิดมาเป็นสุข
พร้อมกับทรงประทานทุกอย่างให้มนุษย์เพื่อการนี้
แต่มนุษย์เที่ยวสร้างอุปสรรคและคอยทำลายความสุขด้วยบาป
ทั้งในตนเองทั้งในผู้อื่นรอบข้าง
ดังนั้นเพื่อให้มนุษย์กลับมามีความสุขอีกครั้ง
พระเจ้าก็ทรงลบล้างบาปทั้งหมดของมนุษย์
ด้วยความตายและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า...พระบุตรของพระองค์ •