home   [ กลับไป บทที่ 9 ] [ กลับหน้ารวม ]

 

10

ความเชื่อได้ช่วยท่านแล้ว        บ่อยครั้ง พระเยซูเจ้าทรงยืนยันว่า ความรอดของมนุษย์มาจากความเชื่อ พระองค์ตรัสกับคนที่ได้รับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บว่า “ความเชื่อช่วยท่านแล้ว”

       ทว่า ความเชื่อนี้คืออะไร?

       ความเชื่อแง่ศาสนาเป็นกิจกรรมของสติปัญญาที่น้อมรับความจริง ซึ่งได้รับการเผยจากประจักษ์พยานเที่ยงแท้ โดยมีการขับเคลื่อนของน้ำใจ มุ่งสู่ความรักและความช่วยเหลือจากพระหรรษทานของพระเจ้า

       การเชื่อประจักษ์พยานของผู้อื่นเป็นกระบวนการนำสู่ความรู้ด้านมนุษย์  บ่อยครั้งก็ไม่ถูกต้องเพระขาดการยืนยันและความชัดแจ้ง  ได้แต่ไว้ใจในคำยืนยันของประจักษ์พยาน

       ในขณะที่ความเชื่อที่ช่วยให้รอดเป็นความรู้แห่งพระธรรมล้ำลึกของพระเจ้าและของมนุษย์  โดยมีพระเยซูเจ้าทรงเป็นประจักษ์พยานและได้รับการยืนยันจากพระคัมภีร์

       หรือจะพูดอีกนัยหนึ่ง การเชื่อคือการยินยอมของสติปัญญาของเราในการรับความจริงที่พระเจ้าทรงเผยให้เรารู้โดยทางพระเยซูคริสตเจ้า  จึงเป็นการน้อมรับพระเจ้าผู้ตรัสในสติปัญญาและในดวงใจของเรา

       เมื่ออ่านพระวรสาร เราหวนกลับไปสู่ความเชื่อคริสตชนในภาวะบริสุทธิ์ เราจะเห็นว่าผู้มีความเชื่อพบปะกับพระเจ้าผู้ทรงเผยแสดงในพระเยซูเจ้า

       ผู้มีความเชื่อได้รับความดึงดูดใจจากเสน่ห์แห่งพระบุคลิกของพระองค์ มีความมั่นใจและถูกเปลี่ยนโดยพระวาจาของพระองค์  เพราะไม่มีใครเคยพูดด้วยความแน่นอนและด้วยอำนาจแบบพระองค์ พวกเขาเห็นกิจการอันน่าพิศวงที่พระเจ้าผู้เดียวสามารถทำได้ อาทิ คนตาบอดมองเห็นได้ คนง่อยเปลี้ยเดินเหินได้ คนโรคเรื้อนหายสนิท คนหูหนวกได้ยิน คนตายกลับคืนชีพ คนจนได้รับข่าวดี พวกเขาต่างยึดมั่นในพระองค์ ถือพระองค์เป็นพระอาจารย์และพระผู้ไถ่บาป คำสอนของพระองค์มีความจริงแท้ซึ่งพระเจ้าเองทรงเผยให้  พวกเขาเชื่อพระวาจา เชื่อในพันธกิจแห่งการไถ่บาปของพระองค์ เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า เชื่อในพระวรสารของพระองค์

       แต่ไม่ใช่ทุกคนที่พระเยซูเจ้าทรงพบปะได้กลับเป็นผู้เชื่อในพระองค์  หลายคนยังดื้อรั้นที่จะเชื่อแม้จะเห็นอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำ เพราะอะไร? เราจะพบคำตอบในเรื่องราวของชีวิตพระองค์ •

 

next >>


-TOP-