home   [ กลับไป บทที่ 12 ] [ กลับหน้ารวม ]

 

13

ทรงเรียกสาวกสิบสองคน
และส่งพวกเขาไป

 

       นบรรดาศิษย์จำนวนมาก พระเยซูเจ้าทรงเลือกศิษย์สิบสองคนและประทานนามว่า “สาวก” เพื่อให้พวกเขาสานต่อพันธกิจที่พระองค์ทรงทำ ในภาษากรีก คำว่า “apostolos” มีความหมายว่า “ผู้ถูกส่ง”
       ในสมัยพระเยซูเจ้า มีสาวกอยู่แล้ว ทั้งในสถาบันบ้านเมืองทั้งในสถาบันศาสนา พวกเขาคือ “ผู้ถูกส่ง”  ผู้นำข่าว คำสั่ง หรือมติ  บรรดาประกาศกก็เป็น “ผู้ถูกส่ง” ของพระเจ้า
       ทว่า “สาวก” ในลัทธิยูดาและผู้ที่พระเยซูเจ้าทรงแต่งตั้งนั้นมีความแตกต่างกัน สาวกในลัทธิยูดาคือ “พนักงาน” ที่มีหน้าที่ทำงานตามหน้าที่และส่งข่าวโดยไม่มีอำนาจทางกฎหมาย ยกเว้นบรรดาประกาศก ในขณะที่สาวกที่พระเยซูเจ้าทรงแต่งตั้งคือกลุ่มที่มีบทบาทจำเพาะ มีพระพรพิเศษและอำนาจเพื่อความดีของมนุษยชาติ
       สาวกต้องนำพระวรสารที่นำความรอดไปให้แก่ประชาชนด้วยความกล้าหาญ ไม่กลัวเกรง อีกทั้งรักษา ปลดปล่อย สอน เห็นชอบ ส่งเสริมด้านมนุษย์และด้านศาสนา นำความมั่นใจ มิตรภาพ ความยินดี สันติและชีวิต
       หรือจะพูดอีกนัยหนึ่ง  พวกเขามีหน้าที่นำ “พระอาณาจักรแห่งพระเจ้า” ที่พระเยซูเจ้าทรงเริ่มที่คาลิลี ไปให้ประชาชน พวกเขาต้องเป็น “คนงาน” ในทุ่งนาของพระเจ้า พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรเพื่อทรงพบเขาว่า “พวกท่านจะเป็นชาวประมงจับมนุษย์” คำที่พระเยซูเจ้าทรงใช้ในโอกาสนั้นมีความหมายว่า “เป็นชาวประมงเพื่อช่วยมนุษย์ให้มีชีวิต” 
       เลขสิบสองสำคัญและมีความหมายอย่างไร?
       ในประวัติศาสตร์ของชาวยิว ลูกของยากอบสิบสองคนเป็นหัวหน้าของชนสิบสองเผ่าของอิสราเอล สิบสองเผ่าที่เป็นตัวแทนมนุษยชาติที่พระเจ้าทรงรัก 
       อันที่จริง พวกสาวกยังไม่ได้รับเจิม พวกเขาจะได้รับเจิมในวันที่พระจิตเสด็จลงมา ขณะนี้พวกเขาได้รับการอบรมจากพระเยซูเจ้าโดยตรงและทรงส่งพวกเขาไปฝึกงานท่ามกลางประชาชนเพื่อประเมินความสามารถ ทดสอบแรงบันดาลใจแห่งกระแสเรียก ฝึกรับใช้ และเปรียบเทียบตนเองกับพระอาจารย์ ผู้ทรงเป็นตัวอย่างทรงชีวิตของสาวก
       พระเยซูเจ้า ในฐานะผู้นำ ไม่พอพระทัยแค่บอกกฎเกณฑ์ แล้วส่งพวกเขาไป แต่พระองค์ทรงไปกับพวกเขา ทรงสอนและทรงทำเพื่อเป็นแบบอย่าง
       ผู้ประกาศพระวรสารแรกสามคนเป็นผู้เล่าเหตุการณ์นี้ ซึ่งสรุปด้วยคำสอนเกี่ยวกับงานอภิบาล พร้อมกับการจบชีวิตของนักบุญยอห์น ผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมาเตรียมทางให้พระมหาไถ่ •

 -TOP-