home   [ กลับไป บทที่ 15] [ กลับหน้ารวม ]

 

16
ฟาริสีจ้องจับผิด       นบรรดาชาวยิวมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จึงเกิดมีการแบ่งเป็นขบวนการหรือพรรคการเมือง-ศาสนา ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มีบทบาทในการบริหารหรือปกครองประเทศ อาทิ ฟาริสี ซัดดูสี พวกร้อนรน พวกเฮรอด เป็นต้น

       ฟารีสเป็นฆราวาส ไม่ใช่พระสงฆ์ พวกเขาถือกฎของโมเสสอย่างเคร่งครัด ยึดธรรมเนียมที่ส่งทอดกันมาปากต่อปากอย่างเหนียวแน่น รวมทั้งสิ่งที่เขียนทั้งหมด ซึ่งมีการเก็บรวบรวมและตีความจากอาจารย์กฎหมาย

       พวกเขาถูกเรียกว่าฟาริสีเพราะ “แยกตัว” ออกจากคนที่ไม่ใช่ยิว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ยอมคล้อยตามไม่ว่าในเรื่องใดทั้งสิ้น

       ในสมัยของพระเยซูเจ้า ฟาริสีคือคนเคร่งศาสนา ปฏิบัติกฎข้อบังคับและธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด แต่ก็เป็นคนหยิ่งจองหอง เชื่อว่าตนเป็นคนชอบธรรมมากกว่าใคร

       ฟาริสีถือว่าตนไม่มีที่ตำหนิ ไม่ใช่ขโมยหรือฆาตกร ไม่เอาเปรียบคน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับโสเภณี และถือว่าตนดีเยี่ยงพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงเตือนศิษย์ให้ระวังฟาริสี เพราะพวกเขาถืออำนาจในการสั่งสอน แต่พฤติกรรมของฟาริสีตรงข้ามกับสิ่งที่สอนประชาชน จึงเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก นอกนั้น เมื่อทำอะไรก็ชอบทำให้คนเห็นและชม ไม่ได้ทำเพื่อพระเจ้า

       กระนั้นก็ดี พระเยซูเจ้าทรงมีเพื่อนบางคนเป็นฟาริสี ศิษย์จึงมีพวกเขาเป็นฝ่ายเดียวกันในการต่อต้านพวกซัดดูสี ทว่า อิสภาพที่พระเยซูเจ้าทรงมีต่อหน้ากฎต่างๆ อีกทั้งการที่พระองค์ทรงทำตัวเป็นเพื่อนของคนบาปและคนต่างชาติ ก่อให้เกิดการต่อต้านขึ้น

        ซัดดูสี เป็นพวกที่ยอมรับกฎ แต่ไม่ยอมรับธรรมเนียมประเพณี ทั้งที่ส่งทอดกันมาปากต่อปาก ทั้งที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร

       ซัดดูสีเคร่งครัดศาสนาน้อยกว่าฟาริสี เอาแต่สนใจการเมืองและธุรกิจ ซัดดูสีสืบทอดมาจากครอบครัวสงฆ์ ซัดดูสีเป็นชื่อสืบทอดมาจากชื่อซาโดค ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของครอบครัวสงฆ์ พวกเขาสนใจวัตถุมากกว่าชีวิตฝ่ายจิต ไม่ยอมรับพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า พระหรรษทาน และแม้กระทั่งพระเมตตาของพระเจ้า  เพราะเหตุนี้ ซัดดูสีจึงต่อต้านพระเยซูเจ้าและศิษย์ของพระองค์ พวกเขาสรรเสริญพระเจ้าแต่ภายนอก แต่ภายในไม่ยอมเชื่ออะไรทั้งนั้น

       ในพระวรสารมีพูดถึง ธรรมาจารย์ หลายครั้ง พวกเขาเป็นอาจารย์กฎหมายและมีหน้าที่ตีความพระคัมภีร์ โดยเฉพาะ ตีความกฎของโมเสส และตั้งข้อบังคับให้หมู่คณะปฏิบัติตาม บทบาทนี้ทำให้ธรรมาจารย์มีอภิสิทธิ์และมีอิทธิพลเหนือประชาชน

       ธรรมาจารย์คบค้ากับฟาริสี บางคนเป็นสมาชิกศาลซีเนดรีโอ ร่วมกับพระสงฆ์ใหญ่และผู้อาวุโส ซึ่งตัดสินพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์สอนทุกคนว่าต้นเหตุของความอยุติธรรม ความรุนแรง สงครามนั้นมาจากในใจคน เพราะความชั่วออกมาจากจิตใจของมนุษย์ •

               

 

 


-TOP-