home   [ กลับไป บทที่ 17] [ กลับหน้ารวม ]

 

18
จงรักเพื่อนพี่น้อง

   

       เมื่ออ่านชีวิตของพระเยซูเจ้าและคำสอนของพระองค์ เราจะเห็นว่าพระองค์ทรงเติมเต็มชีวิตมนุษย์ด้วยคำสอนแห่งความสัมพันธ์ที่มนุษย์พึงมีต่อกัน

       ใครที่อยู่ใกล้พระเยซูเจ้า พระองค์จะทรงเสนอให้สร้างหมู่คณะ-พระศาสนจักร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระอาณาจักรสวรรค์ โดยต้องมีลักษณะแห่งพฤติกรรมอันขาดไม่ได้ ซึ่งมัทธิวได้เรียบเรียบเข้าด้วยกันและถือว่าเป็นกฎสำหรับชีวิตหมู่คณะ นั่นคือ

  • สุภาพและทำตัวเล็กน้อย ดังเช่นเด็กๆ เพื่อจะเข้าถึงทุกคน
  • น้อมรับการประทับอยู่ของพระเจ้าในสังคมด้วยความรักแบบเด็กๆ
  • ตามหาบุคคลที่ต้องออกจากกลุ่มและอยู่ห่างไกลสุดความสามารถ
  • ตักเตือนแก้ไขพี่น้องที่ทำผิดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาใหม่
  • ให้อภัยเสมอและด้วยเต็มใจเพื่อจะได้รับการอภัยจากพระบิดาเจ้า
  • สวดด้วยกันเพื่อจะมีพระเยซูเจ้าเป็นเพื่อนร่วมทางและเป็นผู้เสนอวิงวอนพระบิดาเจ้า

       กฎเกณฑ์เหล่านี้ ที่พระเยซูเจ้าทรงย้ำบ่อยครั้ง รวมกันอยู่ในคำว่า “รัก” นั่นเอง

       “จงรักกันและกันดังที่เรารักท่าน” คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งศิษย์ของพระองค์ในหลากหลายรูปแบบ และเมื่อทรงส่งศิษย์เจ็ดสิบสองคนไปล่วงหน้าพระองค์ พระองค์ทรงสั่งให้พวกเขามีท่าทีสุภาพอ่อนโยนและเต็มด้วยความรัก ให้การอบรม สร้างประสบการณ์ธรรมทูตและเปิดเส้นทางไว้รอท่าพระองค์

       บนเส้นทางที่นำสู่กรุงเยรูซาเล็ม พระเยซูเจ้าทรงตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะมอบชีวิตของพระองค์ให้แก่ทุกคน เป็นเส้นทางที่ทรงใช้ในการเล่าเรื่องชาวซามารีตันผู้ใจดี ซึ่งถูกถือว่าเป็นคนต่างชาติ แต่ก็ทำตัวเป็นเพื่อนที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกโจรปล้นและทำร้าย ในขณะที่ไม่มีชาวยิวสักคนเดียวที่หยุดเพื่อให้การช่วยเหลือ

       พระเยซูเจ้าทรงถือว่าความรักคือทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีขีดจำกัด ไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชัง ไม่มีเชื้อชาติ แต่เป็นสิ่งสากลสำหรับทุกคน

       ความรักจึงเป็นลักษณะเด่นของผู้ที่เป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง •

 

 


-TOP-