home   [ กลับไป บทที่ 3] [ กลับหน้ารวม ]

คลิกที่นี่เพื่อพิมพ์บทความนี้ >>[พิมพ์]

4
ผู้ที่ทุกคนเสาะหา

 

       ลังจากการเทศน์ของยอห์นบับติสต์ที่ว่า “ในท่ามกลางพวกท่าน มีผู้หนึ่งที่ท่านยังไม่รู้จักและเป็นผู้โปรดศีลล้างด้วยพระจิต” พระองค์ทรงเป็นพระเมสิยาห์ผู้ที่ประชาชนรอคอย ทุกคนกำลังเสาะหาพระองค์ อยากจะพบพระองค์ พูดคุย และรู้จักพระองค์

       พวกเขาไม่ตามหาพระองค์เพราะพระองค์ทรงอยู่นอกกฎหมายหรือเป็นอันตราย แต่เสาะหาพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้นำข่าวดีจากพระเจ้ามาให้มนุษย์

       มีหลายคนที่พบกับพระองค์ รู้สึกประทับใจในการเป็นพระอาจารย์และพระเมสิยาห์ของพระองค์ พวกเขารักพระองค์ ติดตามพระองค์ นบนอบพระองค์ และกลายเป็นศิษย์ของพระองค์

       คำว่า “ศิษย์” บ่งบอกถึงบุคคล ทั้งชายและหญิง ที่ประสงค์จะเรียนรู้วิธีดำเนินชีวิตแบบพระองค์ ฟังพระองค์เผยถึงพระบิดา มุ่งหาและสนใจคุณค่าเดียวกันกับพระองค์ เดินในเส้นทางเดียวกับพระองค์ ร่วมรับผิดชอบ ภารกิจ และชีวิตของพระองค์  หรือจะพูดสั้นๆ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์

       การพบปะระหว่างพระอาจารย์และศิษย์เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติ ไม่มีการจัดฉาก เพราะเป็นการพบปะในส่วนลึกแห่งดวงใจ

       มีหลายคนที่พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญให้ติดตามพระองค์ด้วยท่าทีแห่งอำนาจของพระเมสิยาห์อย่างไม่มีเงื่อนไข อีกหลายคนได้รับคำเชื้อเชิญให้ติดตามพระองค์โดยทางศิษย์ของพระองค์หรือในรูปแบบลึกลับ  แต่ทุกคนก็ได้รับการรับรองจากพระคริสต์เสมอ

       ในวันเหล่านั้น มีกลุ่มศิษย์ที่รวมตัวกัน พวกเขาเชื่อในพระอาจารย์ผู้ถูกส่งมาจากพระบิดา พวกเขาเห็นอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำและพวกเขาหวังในความรอดจากพระองค์

       ให้เราอ่านเหตุการณ์เหล่านี้ •

 

next >>


-TOP-