home   [ กลับไป บทที่ 8 ] [ กลับหน้ารวม ]

คลิกที่นี่เพื่อพิมพ์บทความนี้ >>[พิมพ์]

9

ทรงเทศน์สอนบนภูเขา

       ในประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอลที่มีการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ มีการพูดถึงการที่พระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับประชากรของพระองค์ “บนภูเขา”

       พระเยซูเจ้าก็เช่นกัน ทรงเทศน์สอนจากภูเขาเพื่อนำศิษย์ไปสู่พันธสัญญาแห่งความรักกับพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระบิดา

       “พระเจ้าทรงเป็นพระบิดา” และเราเป็น “บุตรของพระองค์” และ “ทุกคนเป็นพี่เป็นน้อง” กัน  นี่คือการเผยแสดงที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้า และเป็นหัวใจของคำสอนของพระองค์

       “บทเทศน์บนภูเขา” ที่มัทธิวถ่ายทอดให้เรา มีคำสอนบางข้อของพระเยซูเจ้ารวมอยู่ด้วย ในรูปแบบเรียบง่าย  มุ่งไปที่ความรัก พลังพระเจ้า หรือที่เรียกกันว่า “พระจิตแห่งความรัก” ที่ต้องแผ่แพร่ไปทั่วโลก เพื่อให้แรงบันดาลใจแก่ทุกคน และก่อให้เกิดผลในแต่ละคน

       บทเทศน์เริ่มด้วย “บุญลาภแปดประการ” โดยซ้ำบางอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนบนพื้นราบ เป็นการสอนในรูปแบบการสอนของอาจารย์ นั่นคือ การพูดซ้ำไปมา คำพูด ความคิด ประโยคและสุภาษิต เพื่อเอื้อให้ผู้ฟังเข้าใจและจดจำ

       พระเยซูเจ้าทรงเสนอให้ผู้ที่ฟังพระองค์ตัดสินใจเลือกอย่างถึงรากถึงโคน นั่นคือ เลือกอยู่กับพระเจ้าพระบิดา  ถือว่าตนเป็นของพระเจ้า เลือกพระองค์เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง เลือกจิตตารมณ์แห่งความรัก ดำเนินชีวิตให้สอดคล้อง โดยมีพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลาง

       พระเยซูเจ้าตรัสด้วยอำนาจพระเจ้า พระเจ้าตรัสอย่างไรกับโมเสสบนภูเขาซีนาย พระเยซูเจ้าก็ตรัสเช่นนั้นกับทุกคน พระเยซูเจ้าทรงพูดว่าพระองค์เองเป็นดังตัวอย่างที่ศิษย์พึงทำตาม พร้อมกับรายการของคุณภาพที่ศิษย์ต้องมีเพื่อจะดำเนินชีวิตเป็นสุข นั่นคือ ความยากจน ความทุกข์ยาก ความอ่อนโยน ความหิวหาความยุติธรรม ความเมตตากรุณา ความจริงใจ ผู้นำสันติภาพ ผู้ถูกเบียดเบียน ได้รับการดูถูกดูหมิ่น กล่าวร้าย ผู้รักชีวิต 

       เพื่อมนุษย์จะดำเนินชีวิตในศีลธรรม เขาต้องมีความช่วยเหลือจากพระคริสตเจ้า  พระองค์ทรงช่วยให้เกิดเสียงเรียกแห่งความรักจากภายในแทนการทำตามตัวบทกฎหมายที่มนุษย์กำหนดขึ้น พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราและทรงเปลี่ยนแปลงบุคลิกของเราให้กลับเป็น “พระอาณาจักรพระเจ้า”

       พระเยซูเจ้าทรงอธิบายให้ศิษย์ว่าพระอาณาจักรพระเจ้าพัฒนาขึ้นในตัวเราอย่างเงียบๆ ด้วยการภาวนาและการเสียสละตน  สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงเสนอให้เราทำเป็นเหมือนการทวนกระแส  แต่พระองค์ทรงรับรองว่าจะประทานขุมทรัพย์ของพระเจ้าให้แก่ผู้ที่นำพระวาจาของพระองค์ไปปฏิบัติ

 

next >>


-TOP-