มรรคาแห่งรัก
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

บทนำ


 

ก่อ    ข้าแต่พระคริสตเจ้า พระองค์ทรงรับทรมาน และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้  ซึ่งเป็นเครื่องแสดงว่า ทรงรักข้าพเจ้าทั้งหลายยิ่งกว่าพาะชนมชีพของพระองค์

รับ     เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนมัสการพระองค์ และขอพึ่งพระบารมีแห่งพระทรมาน ที่ข้าพเจ้าได้เดิจตามมรรคาศักดิ์สิทธิ์นี้ เพื่อแก้ไขความผิดต่างๆที่ข้าพเจ้าได้กระทำ ล่วงเกินต่อพระเจ้าด้วยเทอญ

ก่อ    โปรดทรงพระเมตตาเทอญ พระเจ้าข้า

รับ     โปรงทรงพระเมตตาเทอญ

ก่อ     โอ้พระแม่มารีย์

รับ     โประจารึกในจิตข้าพเจ้าซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 สถานที่ 1

พระเยซูเจ้า
ทรงรับโทษประหาร


ก่อ   ข้าแต่พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบนมัสการสดุดีพระองค์

รับ   เพราะพระองค์ได้ทรงไถ่มนุษยชาติด้วย
         กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค


ก่อ  "พระองค์ทรงเป็นดังแกะที่ถูกนำไปฆ่า"
         (อสย 53:7) "เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี       
        ผู้เลี้ยงแกะย่อมสละชีวิตเพื่อแกะของตนไม่มีใครนำชีวิตไปจากเราได้ แต่เราสมัครใจ
          สละขีวิตนั้นเอง" (ยน 10: 11,18)

รับ   ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงต้องทนทุกข์เพราะบาปของเรา
        พระองค์ทรงเลือกสิ้นพระชนม์ เพื่อเราจะได้มีชีวิตนิรันดร

ก่อ   โปรดทรงพระเมตตาเทอญ พระเจ้าข้า

รับ    โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

ก่อ     โอ้พระแม่มารีย์

รับ   โปรดจารึกในจิตใจข้าพเจ้า ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

เพลง วิญญาณของท่านตรอมทุกข์สุดโศก  วิโยคแสนเศร้าปวดร้าวโศกี
          ดุจต้องทิ่มแทงด้วยกระบี่


 

สถานที่ 2

พระเยซูเจ้า
ทรงรับแบกไม้กางเขน

 

ก่อ   ข้าแต่พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบนมัสการสดุดีพระองค์

รับ   เพราะพระองค์ได้ทรงไถ่มนุษยชาติด้วยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค

ก่อ   “ นี่คือลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงล้างบาปของโลก ” ( ยน 1:29)
         “ ผู้ใดไม่แบกกางเขนของตนและติดตามเรา ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเรา
          ไม่ได้เช่นเดียวกัน ” ( ลก 14:27)

รับ    ข้าแต่พระเยซูเจ้า โดยเห็นแก่กุศลแห่งไม้กางเขนของ
         พระองค์ โปรดให้เรารับความยากลำบากตามฐานะแห่งชีวิต
         ด้วยความอ่อนโยนและนอบน้อมยินดี และพร้อมที่จะแบกไม้กางเขนของเรา
         ติดตาม พระองค์ไป

ก่อ   โปรดทรงพระเมตตาเทอญ พระเจ้าข้า

รับ   
 โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

ก่อ    โอ้พระแม่มารีย์

รับ   โปรดจารึกในจิตใจข้าพเจ้า ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

เพลง  โอ้พระนางสมบุญเลิศสตรี
           เทวีตรอมทุกข์โศกเศร้าแสนสุด
            มารดาของพระเอกาบุตร


 

สถานที่ 3

พระเยซูเจ้า
ทรงล้มครั้งแรก


ก่อ   ข้าแต่พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบนมัสการสดุดีพระองค์

รับ 
  เพราะพระองค์ได้ทรงไถ่มนุษยชาติ ด้วยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ก่อ   “ ท่านรู้แล้วถึงพระเมตตาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า
          ของเราแม้ทรงร่ำรวย พระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจน เพราะ
          เห็นแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ร่ำรวยเพราะความยากจนของพระองค์ ”
          (2 คร 8:9)

รับ   ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงล้มลงเพราะบาปของเราโปรดให้การระลึกถึงพระทรมาน      
        ช่วยเราไม่ให้ตกในบาปหนักด้วยเทอญ

ก่อ  โปรดทรงพระเมตตาเทอญ พระเจ้าข้า

รับ   
โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

ก่อ    โอ้พระแม่มารีย

รับ   โปรดจารึกในจิตใจข้าพเจ้า ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

เพลง   แสนทุกข์สุดใจสุดแสนโศกา
            มารดาใจแม่แลทัศนา
            ทรมานของพระลูกยา


 

สถานที่ 4

พระเยซูเจ้า
ทรงพบพระมารดา

 

ก่อ   ข้าแต่พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบนมัสการสดุดีพระองค

รับ    เพราะพระองค์ได้ทรงไถ่มนุษยชาติ  ด้วยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ก่อ   “ ส่วนท่าน ดาบจะแทงทะลุจิตใจของท่าน …
        ลูกต้องอยู่ในบ้าน ของพระบิดาของลูก ” ( ลก 2:35,49)

รับ   ข้าแต่พระเยซูเจ้าโปรดทรงสงสารเรา ดังที่พระองค์ได้ทรง
        สงสารพระมารดาของพระองค์ และโปรดให้เรามีส่วน
        ในคำเสนอวิงวอนของพระแม่เสมอไป ข้าแต่พระเยซูเจ้า
        ข้าแต่พระมารดามารีย์ โปรดให้เราชำระวิญญาณให้สะอาด
        หมดจดจากบาปในอดีต ด้วยความทุกข์เสียใจอย่างแท้จริง
        ด้วยเทอญ

ก่อ    โปรดทรงพระเมตตาเทอญ พระเจ้าข้า

รับ   
 
โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

ก่อ   โอ้พระแม่มารีย์

รับ    โปรดจารึกในจิตใจข้าพเจ้า ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

เพลง  ใครเลยแลนาอดกลั้นน้ำตา
           เมื่อมาเห็นแม่พระคริสตเจ้า
            ต้องทรมานอย่างสุดเศร้า


 

สถานที่ 5

ซีโมน ซาวไซรีนช่วยพระเยซูเจ้า
แบกไม้กางเขน


ก่อ   ข้าแต่พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบนมัสการสดุดีพระองค์

รับ    เพราะพระองค์ได้ทรงไถ่มนุษยชาติ  ด้วยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ก่อ   “ ข้าพเจ้ายินดีที่ได้รับทุกข์ทรมานเพื่อท่านทั้งหลาย
          ความทรมาน ของพระคริสตเจ้ายังขาดสิ่งใด
           ข้าพเจ้าจะเสริมให้สมบูรณ์ด้วยการทรมานในกายของ
          ข้าพเจ้าเพื่อพระกายของพระองค์ ซึ่งคือพระศาสนจักร ” ( คส 1:24)

รับ   ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้เราได้มีลาภที่จะแบกไม้กางเขน
        ของพระองค์ โปรดอย่าให้เราท้อแท้ต่อความทุกข์ทรมาน
         แต่โปรดให้เรายินดีทนทุกอย่างเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์

ก่อ   โปรดทรงพระเมตตาเทอญ พระเจ้าข้า

รับ    โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

ก่อ   โอ้พระแม่มารีย

รับ   โปรดจารึกในจิตใจข้าพเจ้า ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

เพลง  ใครเลยจะไม่พลอยโศกลำเค็ญ
            เมื่อแลเห็นแม่พระคริสตเจ้า
            ร่วมลำบากกับพระบุตรเจ้า


สถานที่ 6

เวโรนิกา สตรีใจศรัทธา
เช็ดพระพักตร์พระเยซูเจ้า

 

ก่อ   ข้าแต่พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบนมัสการสดุดีพระองค์

รับ    เพราะพระองค์ได้ทรงไถ่มนุษยชาต
         
ด้วยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์


ก่อ   “ ข้ารับใช้ของเราจะเจริญรุ่งเรือง เขาจะได้รับการยกย่องเทิดทูน
          ให้สูงยิ่งขึ้น ” ( อสย 52:13) “ แต่เพราะบาป เขาไม่มีความสง่าหรือ
          ความงามใดที่จะดึงดูดสายตาของเรา เขาไม่มีใบหน้าที่ชวนมอง
          เลย ทุกคนดูถูกและเหยียดหยามเขา เขาเป็นคนต้องทนทุกข์และ
          ต้องเจ็บปวด ” ( อสย 53:2,3)

รับ    ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้การรำพึงถึงพระทรมานของ
         พระองค์ ช่วยเราให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ โปรดชำระล้างบาปให้
         หมดสิ้นไปจากวิญญาณเรา เพื่อภาพลักษณ์ของพระองค์
         จะได้เด่นชัดขึ้นในชีวิตของเราด้วยเทอญ

ก่อ    โปรดทรงพระเมตตาเทอญ พระเจ้าข้า

รับ   
 
 โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

ก่อ     โอ้พระแม่มารีย์

รับ     โปรดจารึกในจิตใจข้าพเจ้า
          ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

เพลง    เพราะบาปผิดร้ายของเหล่าไพร่พล
             นางแลยลเยซูต้องทรมาน
             ถูกเฆี่ยนย่อยยับเหลือประมาณ

 


 

สถานที่ 7

พระเยซูเจ้า
ทรงล้มครั้งที่2ก่อ     ข้าแต่พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบนมัสการสดุดีพระองค์

รับ     เพราะพระองค์ได้ทรงไถ่มนุษยชาติ ด้วยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ก่อ    “ พวกท่าน จงตื่นเฝ้าและอธิษฐานภาวนา เพื่อจะได้ไม่เข้าสู่การ
          ทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง แต่เนื้อหนังอ่อนกำลัง ” ( มธ 26:41)

รับ     ข้าแต่พระเยซูเจ้า แต่ละครั้งที่เราพลาดตกในบาปอีก ก็เป็น
          การสร้างความเจ็บปวดให้แก่พระองค์ทวีคูณ โปรดให้เรา
          ยอมตายดีกว่าจะทำให้พระองค์ขุ่นเคืองพระทัย

ก่อ     โปรดทรงพระเมตตาเทอญ พระเจ้าข้า      

รับ   
 
 โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

ก่อ    โอ้พระแม่มารีย์

รับ     โปรดจารึกในจิตใจข้าพเจ้า
          ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

เพลง   นางเห็นพระบุตรสุดเสน่หา
             จะต้องมรณาเอกากาย
             เมื่อวิญญาณจำพรากจากกาย


 

สถานที่ 8

พระเยซูเจ้า
ตรัสบรรเทาความทุกข์
สตรีชาวเยรูซาเล็ม

 

 

ก่อ    ข้าแต่พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบนมัสการสดุดีพระองค์

รับ    เพราะพระองค์ได้ทรงไถ่มนุษยชาติ ด้วยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ก่อ   “ คนที่กล่าวแก่เราว่า พระเจ้าข้า พระเจ้าข้านั้น มิใช่ทุกคนจะได้ เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์          แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์นั่นแหละจะเข้าสู่สวรรค์
         ได้” ( มธ 7:21)

รับ   ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดสอนเราให้ร่ำไห้สงสารพระองค์และ ตัวเราด้วย         
        โปรดให้เราเป็นทุกข์เพราะความทรมานของพระองค์และเพราะบาปของเรา
        ที่เป็นต้นเหตุแห่งความทรมานนั้นเพื่อเราจะได้รอดพ้นจากการตัดสินลงโทษด้วยเทอญ

ก่อ    โปรดทรงพระเมตตาเทอญ พระเจ้าข้า

รับ   
  โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

ก่อ    โอ้พระแม่มารีย์

รับ     โปรดจารึกในจิตใจข้าพเจ้าซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระพระเยซูเจ้า

 

เพลง  ข้าแต่มารดาธารแห่งความรัก
           โปรดชักใจข้ารู้สึกโศกศัลย์
            หวังให้ร้องไห้พร้อมกับท่านสถานที่ 9

พระเยซูเจ้า
ทรงล้มครั้งที่3


ก่อ   ข้าแต่พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบนมัสการสดุดีพระองค

รับ     เพราะพระองค์ได้ทรงไถ่มนุษยชาติ ด้วยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ก่อ   “ ใจเราเป็นทุกข์แทบสิ้นชีวิต ... พระบิดาเจ้าข้า ถ้าเป็นไปได้
          ขอให้ ถ้วยนี้พ้นข้าพเจ้าไปเถิด ถ้าเป็นไปไม่ได้ ก็ขออย่าให้เป็นไปตาม
          ใจข้าพเจ้า แต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด ” ( มธ 26:38, 39)

รับ    ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดช่วยเราให้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริง
         แห่งพระทรมานของพระองค์และโปรดอภัยเราที่ผิดพลาด
         ตกในบาปอยู่เสมอด้วยเทอญ

ก่อ   โปรดทรงพระเมตตาเทอญ พระเจ้าข้า

รับ   
 
โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

ก่อ   โอ้พระแม่มารีย์

รับ   โปรดจารึกในจิตใจข้าพเจ้า
        ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

เพลง  โปรดให้จิตใจข้าพเจ้าเร่าร้อน
            รักอาวรณ์ในพระคริสตเจ้า
            หวังให้สบพระทัยพระเจ้า

 


สถานที่ 10

ทหารถอดพระภูษา
ของพระเยซูเจ้า

 

 

ก่อ    ข้าแต่พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบนมัสการสดุดีพระองค

รับ   เพราะพระองค์ได้ทรงไถ่มนุษยชาติ
        ด้วยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ก่อ   “ ท่านทั้งหลายได้ปลดเปลื้องวิสัยและการกระทำแบบเดิมๆ มา
         สวมใส่วิสัยมนุษย์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อมุ่งไปหาความรู้
         ตามภาพลักษณ์ขององค์พระผู้สร้าง ” ( คส 3:9,10)

รับ   ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงรับความอับอายเพราะบาป
        ซึ่งน่าละอายของเรา โปรดขจัดความหลอกลวง ความหยิ่ง
        จองหอง ความรักตนเอง และมลทินให้พ้นจากวิญญาณของ
        เรา โปรดช่วยเราให้เห็นบาปของเรา และสารภาพบาป
        ด้วยความทุกข์เสียใจ  และความสุภาพถ่อมตนด้วยเทอญ

ก่อ   โปรดทรงพระเมตตาเทอญ พระเจ้าข้า

รับ   
 
โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

ก่อ   โอ้พระแม่มารีย์

รับ   โปรดจารึกในจิตใจข้าพเจ้า
        ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระพระเยซูเจ้า

เพลง  ข้าแต่พระมารดาเสน่หา
           โปรดตราสลักลง ณ ใจเรา
           รอยบาดแผลของพระบุตรเจ้า


สถานที่ 11

พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึง
กับไม้กางเขน


ก่อ   ข้าแต่พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบนมัสการสดุดีพระองค์

รับ   เพราะพระองค์ได้ทรงไถ่มนุษยชาติ
        ด้วยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์


ก่อ   “ พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด เพราะเขาไม่รู้ว่า
         กำลังทำอะไร ” ( ลก 23:34) “ และเมื่อเราจะถูกยกขึ้นจากแผ่นดิน
         เราจะนำทุกคนเข้ามาหาเรา ” ( ยน 12:32)

รับ    ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดตรึงดวงใจของเราติดแน่นไว้กับไม้
         กางเขนของพระองค์ โปรดช่วยเราให้รู้คุณค่า และฝึกฝน
         การพลีกรรม เพื่อเป็นการแสดงความรักต่อพระองค์ และ
         เพื่อเป็นการสละโลก เนื้อหนัง และปีศาจด้วยเทอญ

ก่อ   โปรดทรงพระเมตตาเทอญ พระเจ้าข้า

รับ   
  โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

ก่อ    โอ้พระแม่มารีย์

รับ    โปรดจารึกในจิตใจข้าพเจ้า
         ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

เพลง   ข้าพเจ้าเหล่าลูกมาขอแบ่งปัน
            รับเอาโทษทัณฑ์บรรทุกเหนือเกล้า
            กับพระบุตรและพระแม่เจ้า


สถานที่ 12

พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์
บนไม้กางเขน


ก่อ   ข้าแต่พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบนมัสการสดุดีพระองค์

รับ   เพราะพระองค์ได้ทรงไถ่มนุษยชาติ
        ด้วยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์


ก่อ   “ ไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย ” ( ยน 15:13)

รับ   ข้าแต่พระเยซูเจ้า เราขอกราบนมัสการกางเขนที่พระองค์
        ทรงยอมถูกตรึงเพราะทรงรักเรา และขอมอบความไว้วางใจ
        ในการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ข้าแต่พระเยซูเจ้า เราจะ
        ดำเนินชีวิตและตายเพื่อพระองค์

ก่อ   โปรดทรงพระเมตตาเทอญ พระเจ้าข้า

รับ   
 
โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

ก่อ   โอ้พระแม่มารีย์

รับ   โปรดจารึกในจิตใจข้าพเจ้า
        ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

เพลง  ตราบใดปวงข้าฯยังมีชีวี
           จะขอโศกีคร่ำครวญด้วยท่าน
           และพระเยซูทุกวันวาร


 

สถานที่ 13

เชิญพระศพพระเยซูเจ้า
ลงจากไม้กางเขน
มอบแด่พระมารดา

 

 

ก่อ   ข้าแต่พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบมนัสการสดุดีพระองค์

รับ   เพราะพระองค์ได้ทรงไถ่มนุษยชาติ
        ด้วยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์


ก่อ  “ ทหารคนหนึ่งใช้หอกแทงด้านข้างพระวรกายของพระองค์ ” ( ยน 19:34) “  พระมารดาทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ ” ( ลก 2:51)

รับ   ข้าแต่พระมารดามารีย์ ความทุกข์ของพระแม่ยิ่งใหญ่อย่าง
        ไม่มีขอบเขต โปรดให้เราร่วมทุกข์กับพระแม่ในความทรมาน
        ของพระบุตร โปรดรับเราเป็นลูกเช่นเดียวกับนักบุญยอห์น
        และโปรดเป็นแม่ของเรา บัดนี้และเมื่อจะตายเทอญ

ก่อ   โปรดทรงพระเมตตาเทอญ พระเจ้าข้า

รับ   
 
โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

ก่อ   โอ้พระแม่มารีย

รับ   โปรดจารึกในจิตใจข้าพเจ้า
        ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

เพลง   อา ตัวข้าฯจะทำไฉนหนอ
            จะได้ร่วมรอคลอน้ำตาอยู่
            กับท่าน ณ เชิงไม้กางเขน


 

สถานที่ 14

พระเยซูเจ้า
ทรงถูกฝังไว้ในคูหา

 

ก่อ   ข้าแต่พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบนมัสการสดุดีพระองค์

รับ   เพราะพระองค์ได้ทรงไถ่มนุษยชาติ
        ด้วยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ก่อ   “ ถ้าเมล็ดข้าวมิได้ตกลงในดินและเน่าเปื่อยไป มันก็จะเป็นเพียง
        ข้าวเมล็ดเดียวเท่านั้น แต่ถ้ามันเน่าเปื่อย ก็จะบังเกิดผลมากมาย ”
        ( ยน 12:24) “ เราถูกฝังไว้ในความตายพร้อมกับพระองค์ อาศัยศีล
        ล้างบาป ... เราก็จะดำเนินชีวิตแบบใหม่ด้วย ” ( รม 6:4)

รับ   ข้าแต่พระเจ้า เราเช่นเดียวกันจะถูกฝังไว้ในหลุมจนกว่าจะถึง
        เวลาที่พระองค์พอพระทัย โปรดให้เรารู้จักตายต่อตนเองใน
        เวลานี้ เพื่อจะได้กลับเป็นขึ้นมาอย่างรุ่งโรจน์พร้อมกับพระองค์
        ด้วยเทอญ

ก่อ   โปรดทรงพระเมตตาเทอญ พระเจ้าข้า

รับ   
 
 โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

ก่อ   โอ้พระแม่มารีย์

รับ   โปรดจารึกในจิตใจข้าพเจ้า
        ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

เพลง  ณ วาระสุดท้ายปลายชีวา
           ขอท่านเมตตาโปรดแก่วิญญาณ
           ความรุ่งเรืองในแดนวิมาน