HOME  PRINT               

 

สถานที่ 1

พระเยซูเจ้า
ทรงรับโทษประหาร

 


 

ก่อ   ข้าแต่พระคริสตเจ้า
       ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบนมัสการสดุดีพระองค์

รับ    เพราะพระองค์ได้ทรงไถ่มนุษยชาติ
       ด้วยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์


ก่อ   "พระองค์ทรงเป็นดังแกะที่ถูกนำไปฆ่า" (อสย 53:7)
       "เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ผู้เลี้ยงแกะย่อมสละชีวิตเพื่อแกะของตน      
        ไม่มีใครนำชีวิตไปจากเราได้ แต่เราสมัครใจสละขีวิตนั้นเอง" (ยน 10: 11,18)

รับ    ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงต้องทนทุกข์เพราะบาปของเรา
       พระองค์ทรงเลือกสิ้นพระชนม์ เพื่อเราจะได้มีชีวิตนิรันดร


ก่อ   โปรดทรงพระเมตตาเทอญ พระเจ้าข้า

รับ   โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

ก่อ   โอ้พระแม่มารีย์

รับ    โปรดจารึกในจิตใจข้าพเจ้า ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า


เพลง    วิญญาณของท่านตรอมทุกข์สุดโศก
           วิโยคแสนเศร้าปวดร้าวโศกี ดุจต้องทิ่มแทงด้วยกระบี่


สถานที่ 2 >>  

 


 

 -TOP-