ที่จริงแล้ว พระเจ้า
ท่านสร้างแต่ละคนมามีความงดงามของตนเองอยู่แล้ว

เคล็ดลับอยู่ในการที่จะดึงจะเน้นความงดงามนั้นออกมา
ได้อย่างไร ได้มากน้อยแค่ไหน ให้ดูลงตัวที่สุด..

จากหนังสือ "คม ความ คิด"
โดย บ.สันติสุข
ศูนย์วรรณกรรมซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
Salesian Literarure Center