home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

 
 สัมมนาครอบครัวซาเลเซียน

 


       เมื่อวันที่ 27-29 กันยายน 2554 คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้รับมอบหมายให้จัดสัมมนาให้สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนในโอกาสการสัมมนาประจำปีในหัวเรื่อง “ระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโกในบริบทไทยปัจจุบัน” ซึ่งถือเป็นโอกาสการอบรมต่อเนื่องและทบทวนบทบาทของการอบรมเยาวชนทั้งในโรงเรียนและองค์กรที่สมาชิกครอบครัวซาเลเซียนทำงาน •