home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

 
  การบรรยายนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเรื่อง “จริยศาสตร์สื่อ”

 

       วันที่ 20 มิถุนายน 2554 คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ให้การบรรยายนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเรื่อง “จริยศาสตร์สื่อ” (media ethics) ที่วิทยาลัยเขตบางนา นอกจากชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และประสิทธิภาพของสื่อทุกวันนี้ ยังแนะวิธีการเลือกบริโภคสื่อเพื่อประโยชน์ในการเติมเต็มชีวิตแต่ละวัน