home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

    บรรยายสโมสรโรตารีกรุงเทพ-รัชดาภิเษก


       เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ผู้อำนวยการศูนย์วรรณกรรม
ซาเลเซียนได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อเป็นความรู้ให้กับสโมสรโรตารีกรุงเทพ-รัชดาภิเษก
ในหัวข้อเรื่อง “สันติสุข”  ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรม The Palazzo Bangkok ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ