home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

 
 อบรมครูคำสอนและผู้นำสวด


       เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2554 คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร ์รับเชิญไปให้การอบรมแก่ครูคำสอน ผู้นำสวด ผู้นำหมู่บ้าน และผู้ที่สนใจในเขตวัดแม่พระแห่งสันติภาพ อ. แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมกว่าสามสิบคน ภายใต้หัวเรื่อง “การเป็นผู้นำแบบพระเยซูเจ้าในพระวรสาร”