home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

 
  ค่ายเยาวชนสมานฉันท์

«คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่ม»


       เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้รับเชิญจากกรมการศาสนาและคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตสัมพันธ์ให้เป็นตัวแทนศาสนาคริสต์ร่วมบรรยายกับตัวแทนศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาซิกข์ และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ให้เยาวชน 5 ศาสนาและพี่เลี้ยงที่เข้าค่ายเยาวชนสมานฉันท์ปี 2011 เพื่อเรียนรู้หลักธรรม พิธีกรรมของศาสนาต่างๆ และอยู่กันด้วยความรัก ความสมานฉันท์ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2554 ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี •