home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

  
  การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 12

«คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่ม»

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคได้จัดทำโครงการสัมมนาระดับชาติ
เรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 12 ขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2552 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานีเพื่อเป็นเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบทเรียนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในรอบ 2ปีที่ผ่านมา

คณะอนุกรรมการด้านวิชาการงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 12 ได้เรียนเชิญคุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ มาร่วมแสดงความคิดเห็นกับตัวแทนศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามในหัวข้อเรื่อง ถอดรหัสแนวคิดประเพณีแต่งงาน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมานี้


-TOP-