home

 

บรรยายนักศึกษาเอแบคในหัวเรื่อง “จริยศาสตร์สื่อ”
อบรมครูคำสอนและผู้นำสวด
บรรยายนักศึกษาเอแบค
 เทศน์เข้าเงียบครูคำสอน
งานชุมนุมสวดสายประคำครั้งที่ 14
เสือช่วยโลก
การเลี้ยงดูลูกในยุคปัจจุบัน
สอนจริยธรรมธุรกิจและการจัดการ

อบรมครูโรงเรียนอันนาลัย

อบรมคุณครูโรงเรียนมารีย์อุปภัมภ
จริยธรรมผู้บริหาร
วันครอบครัวซาเลเซียน...
โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง...
การเสริมสร้างคุณค่าชีวิตเยาวชน
สัมมนาเรื่อง “IT กับปัญหาวัยรุ่น”
อบรมนักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุร
ปฐมนิเทศนักเรียนปี 1 บ้านดอนบอสโก อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่
การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 12
สอนเพศศาสตรศึกษาในหลักสูตร
งานสัมมนาเปิดปีการศึกษา 2552
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปวช. ปี 3 บ้านดอนบอสโก เชียงใหม


-TOP-