home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

  
"การเสริมสร้างคุณค่าชีวิตเยาวชนและสถาบันครอบครัวในโรงเรียน”

«คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่ม»

ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552 คณะทำงานเสริมสร้างคุณค่าชีวิตเยาวชนและสถาบันครอบครัว สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อครอบครัว คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเพศศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองในสถานการศึกษา จัดการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การเสริมสร้างคุณค่าชีวิตเยาวชนและสถาบันครอบครัวในโรงเรียน” ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ โอกาสนี้ คุณพ่อบรรจง สันติสุขได้รับเชิญให้นำสวดและบรรยายพิเศษในหัวเรื่อง “ปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อเยาวชนและสถาบันครอบครัว” ในช่วงเวลา 9.00-10.00 น.


-TOP-