home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

 
 อบรมครูโรงเรียนอันนาลัย

«คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่ม»

       เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2553 คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้รับเชิญไปอบรมครูโรงเรียนอันนาลัย ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  โดยเน้นความสำคัญของจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูซึ่งแสดงออกในจรรยาบรรณและ จริยธรรมของครูที่มีต่อตนเอง ต่อนักเรียนและต่อสถาบัน อีกทั้งมุมมองของพระศาสจักรคาทอลิกเกี่ยวกับครูและโรงเรียน