home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

  
 สัมมนาเรื่อง “IT กับปัญหาวัยรุ่น”

«คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่ม»

       เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552  ทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดการสัมมนาเรื่อง “IT กับปัญหาวัยรุ่น” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคณะวิชา ณ อาคาร John XXIII Conference ในช่วงเวลา 13.00-15.00 น. การบรรยายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาจริยธรรมและวิชาชีพ ซึ่งมีจุดประสงค์เสริมสร้างให้นักศึกษา้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถเข้าใจปัญหาในแง่มุมต่างๆ มีสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมที่นักธุรกิจพึงมี รวมทั้งเข้าใจบทบาทของตนในอันที่จะบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล พร้อมกันนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน บรรยายหัวข้อ “IT กับวัยรุ่น” และบาทหลวง ดร. บรรจง สันติสุขนิรันดร์ บรรยายหัวข้อ “IT กับวัยรุ่น มุมมองเชิงจริยธรรม”
-TOP-