home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

  
 โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสตรีอย่างยั่งยืนเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

«คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่ม»

       

       คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพัฒนาสังคม  แผนกสตรี ( คคส.  ส่วนกลาง ) ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรีอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ  ได้จัดการสัมมนาครั้งที่   2/2009   เรื่อง  “โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสตรีอย่างยั่งยืนเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว”  ขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2009 เวลา  8.30-15.30 น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอัญสัมศึกษา   บางรัก   กรุงเทพฯ   สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 60 คน  คุณพ่อบรรจง  สันติสุขนิรันดร์  ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ  “คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นคน” ระหว่างเวลา  13.00-14.00 น.

 


-TOP-