home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

 
  จริยธรรมผู้บริหาร

«คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่ม»


       เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้มีหนังสือเชิญคุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ บรรยายในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ในรายวิชา บธ.5639 สัมมนาการตลาด ในหัวข้อ “จริยธรรมและคุณธรรมสำหรับผู้บริหาร” ระหว่างเวลา 09.00 -12.00 น.