home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

  
 สอนเพศศาสตรศึกษาในหลักสูตร

«คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่ม»

       

       ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ มีการอบรมครูปฏิบัติการเพื่อการสอนเพศศาสตร์ศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูมีความรู้และความเข้าใจในขอบเขตของเพศศาสตร์ในหลักสูตรสถานการศึกษาว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถตระหนักถึงปัญหา สาเหตุของปัญหาและอันตรายทางเพศที่เกิดขึ้นสังคมปัจจุบัน คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ได้รับเชิญไปบรรยายหัวข้อ “เพศในมุมมองพระศาสนจักรคาทอลิก” ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น.


-TOP-