home : กลับหน้าข่าว : หน้ารวมภาพกิจกรรม

  ปฐมนิเทศนักเรียนปี 1 บ้านดอนบอสโก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม


วันที่ 6 มิถุนายน 2552

พิธิเปิดการปฐมนิเทศ  คุณพ่อ Tapay Eleuterio
กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสร้างความสามัคคี     คุณศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์
รู้ทันสังคม เพื่อพัฒนาตน    คุณพ่อบรรจง  สันติสุขนิรันดร์ความรู้ด้านเกษตรกรรมธรรมชาติ     คุณพรพจน์
กิจกรรมประกวดการร้องเพลงหมู่     คุณศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์วันที่ 7 มิถุนายน 2552
«


-TOP-