home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

 
  การเลี้ยงดูลูกในยุคปัจจุบัน

«คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่ม»


       วันที่ 19 มิถุนายน 2553 คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้รับเชิญไปบรรยายให้ผู้ปกครองโรงเรียนอันนาลัยในประเด็นของผู้ปกครองร่วมมือกับโรงเรียนในด้านการศึกษาเล่าเรียน ในด้านการอบรม และในด้านการส่งเสริมการเติบโตของนักเรียนอย่างครบองค์  โดยเน้นความสำนึกของผู้ปกครองในการให้เวลาและอยู่ใกล้ชิดลูกเพื่อแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อลูก พร้อมกันนั้นให้คำนึงว่าปัจจุบันพ่อแม่มีคู่แข่งที่มาทางสื่อทางการโฆษณาและทางอินเตอร์เน็ต และพยายามจะให้ข้อมูลโน้มน้าวลูกให้คล้อยตามและไขว้เขวไปจากความถูกต้องและความดี •