HOME  พิมพ์บทความ PRINT                  

 

 

  บทขอพรแม่พระองค์อุปถัมภ
  บทภาวนาถวายตัวแด่แม่พระองค์ปถัมภ์
  บทภาวนาถวายบ้านและครอบครัว
  บทภาวนาขอพระคุณที่ต้องการ
  วิธีทำนพวารแด่แม่พระองค์อุปถัมภ์
  คำแนะนำของคุณพ่อบอสโก

 
 

 

 

         ข้าแต่พระแม่มารีอาองค์อุปถัมภ์ของคริสตชน พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์นิรมล และเปี่ยมด้วยความเมตตาอย่างยิ่ง ลูกขอถวายตัวไว้ในความรักอันอ่อนหวาน และในความช่วยเหลืออันทรงฤทธิ์ของพระแม่ ลูกขอถวายสติปัญญาและความคิด ดวงใจและน้ำใจ ร่างกายและวิญญาณ ตลอดจนสมรรถภาพทั้งสิ้นแด่พระแม่ ลูกสัญญาว่าจะประกอบกิจการต่างๆ เพื่อพระเกียรติมงคลของพระเจ้า และความรอดของวิญญาณโดยเต็มสติกำลัง ลูกยังขอวิงวอนพระแม่เพื่อช่วยเหลือลูกด้วย โปรดสอนลูกให้เลียนแบบฤทธิกุศลของพระแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความบริสุทธิ์เยี่ยงเทวดา ความสุภาพแท้จริง และความรักอันร้อนรน เพื่อลูกจะได้เป็นประจักษ์พยานของพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระแม่ในท่ามกลางมวลมนุษย์ และ้นำพวกเขาให้เข้ามาหาพระเจ้าและพระแม่ด้วย
         ข้าแต่พระแม่องค์อุปถัมภ์ ผู้ทรงเมตตาอารียิ่ง โปรดพิทักษ์รักษาลูกไว้เสมอ ในยามถูกประจญล่อลวง โปรดให้ลูกเข้ามาพึ่งพระแม่ด้วยความไว้วางใจ โปรดให้ลูกมีความรักและความศรัทธาต่อพระแม่ยิ่งขึ้น โปรดช่วยลูกในเวลานี้ และเมื่อจะตายด้วยเทอญ อาแมน