HOME  พิมพ์บทความ PRINT                

 

 

  บทขอพรแม่พระองค์อุปถัมภ
  บทภาวนาถวายตัวแด่แม่พระองค์ปถัมภ์
  บทภาวนาถวายบ้านและครอบครัว
  บทภาวนาขอพระคุณที่ต้องการ
  วิธีทำนพวารแด่แม่พระองค์อุปถัมภ์
  คำแนะนำของคุณพ่อบอสโก

 
 

 

          ข้าแต่พรหมจารีมารีอาผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง พระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งพระแม่ให้เป็นที่พึ่งของคริสตชน พวกลูกขอยึดพระแม่เป็นมารดาและเป็นผู้พิทักษ์รักษาบ้านและครอบครัวของลูก โดยอาศัยอานุภาพอันทรงฤทธิ์ของพระแม่ โปรดคุ้มครองป้องกันบ้านและครอบครัวของลูก ให้พ้นจากภยันตรายทั้งปวง อาทิ ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า พายุร้าย แผ่นดินไหว โจรผู้ร้าย อันธพาล และภัยอื่น ๆ

           โปรดอวยพร พิทักษ์รักษา และป้องกันทุกคนในบ้านนี้ ดังลูกของพระแม่ โปรดช่วยพวกลูกให้พ้นจากอุบัติเหตุและเคราะห์ร้ายทั้งมวล แต่เหนืออื่นใด โปรดวอนขอพระหรรษทานอันจำเป็น เพื่อพวกลูกจะได้พ้นจากบาป

           ข้าแต่มารีอาองค์อุปถัมภ์ของคริสตชน โปรดภาวนาสำหรับทุกคนที่อาศัยในบ้านนี้ ที่ได้ถวายตนแด่พระแม่ตลอดไปด้วยเถิด อาแมน