HOME  พิมพ์บทความ PRINT          

 

 

  บทขอพรแม่พระองค์อุปถัมภ
  บทภาวนาถวายตัวแด่แม่พระองค์ปถัมภ์
  บทภาวนาถวายบ้านและครอบครัว
  บทภาวนาขอพระคุณที่ต้องการ
  วิธีทำนพวารแด่แม่พระองค์อุปถัมภ์
  คำแนะนำของคุณพ่อบอสโก

  

 

 

          ข้าแต่พระมารดาผู้ทรงอานุภาพ องค์อุปถัมภ์ผู้พระทัยเอื้ออารี ลูกวิงวอนขอพระพรจากพระแม่ สำหรับความจำเป็นนี้ด้วยความไว้วางใจ ลูกทราบดีว่า พระแม่ประทานพระคุณแก่ผู้ที่วางใจเสมอ ลูกขอมอบความวางใจทั้งสิ้นไว้ในพระแม่ ลูกมากราบแทบพระบาทพระแม่ เพื่อวอนขอพระคุณ (อธิษฐานขอพระคุณที่ต้องการ) ลูกทราบดีว่า ลูกไม่สมควรที่จะได้รับพระคุณนี้ ลูกจึงวิงวอนพระแม่ ช่วยวิงวอนพระเจ้าพร้อมกับลูก ข้าแต่พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ โปรดช่วยให้ลูกเอาชนะพยศชั่วในตัว เพื่อลูกจะได้รับใช้พระบุตรของพระแม่ด้วยความซื่อสัตย์ สมจะได้รับความช่วยเหลือที่ลูกวอนขอ โดยอาศัยคำเสนออันทรงฤทธิ์ของพระแม่ด้วยเทอญ อาแมน