HOME  พิมพ์บทความ PRINT                

 

 

  บทขอพรแม่พระองค์อุปถัมภ
  บทภาวนาถวายตัวแด่แม่พระองค์ปถัมภ์
  บทภาวนาถวายบ้านและครอบครัว
  บทภาวนาขอพระคุณที่ต้องการ
  วิธีทำนพวารแด่แม่พระองค์อุปถัมภ์
  คำแนะนำของคุณพ่อบอสโก

 

 

 

 

           วิธีทำนพวารเพื่อขอพระคุณและพระพรโดยทางแม่พระตามที่นักบุญยอห์น บอสโก แนะนำคือ ให้มีความศรัทธาต่อพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทและแม่พระองค์อุปถัมภ์ ตลอด 9 วันติดต่อกัน ให้สวดทุกวัน ดังนี้

  1. สวดบท ข้าแต่พระบิดาฯ วันทามารีอา สิริพึงมีฯ พร้อมกับภาวนาสั้นๆ ว่า “จงสรรเสริญทุกเวลาทุกเมื่อ ซึ่งศีลมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยิ่ง” (3 ครั้ง เพื่อสรรเสริญศีลมหาสนิท)
  2. สวดบท วันทาพระราชินีฯ และภาวนาสั้น ๆ ว่า “มารีอาองค์อุปถัมภ์ของคริสตัง ช่วยวิงวอนเทอญ” (3 ครั้ง เพื่อสรรเสริญพระมารดา)
  3. สวดบท โปรดระลึกเถิดฯ และภาวนานั้นๆ ว่า "มารีอาองค์อุปถัมภ์ของคริสตัง ช่วยวิงวอนเทอญ" (1 ครั้ง)
  4. นอกจากนั้น ให้แก้บาป รับศีล พลีกรรม ประกอบเมตตากิจ ฯลฯ